Et truquem?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  Accepto els termes

  Et truquem?

  Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

   Accepto els termes

   Actualitat

   Les multes COVID del segon estat d’alarma han quedat anul·lades

   Dic 16, 2022

   Mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/3840/2022, de 5 de desembre, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publicada en data 12/12/2022, i ja vigent, s’han revocat les sancions imposades en el marc del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, i s’acorda:

   1. Revocar les sancions imposades per òrgans del Departament de Salut per infraccions comeses entre el dia 25 d’octubre de 2020 i fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021, de les mesures corresponents a limitacions d’entrada i sortida (confinaments) territorials, limitacions al dret de reunió, restriccions a la mobilitat nocturna (toc de queda) i limitacions al dret de culte, establertes en les resolucions relacionades a l’annex d’aquesta Resolució, en els termes dels articles 5 a 8 del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, i arxivar els expedients corresponents.
    • En cas que s’hagi fet efectiu l’abonament, total o parcial, de l’import de la sanció o sancions imposades, s’han de retornar les quantitats abonades. Per fer-ho, cal que les persones interessades comuniquin les seves dades bancàries per fer efectiva aquesta devolució mitjançant el formulari de comunicació de dades bancàries disponible a Tràmits gencat, adjuntant el document acreditatiu de les dades bancàries on consti el titular i el número de compte, a partir de la data de producció d’efectes d’aquesta Resolució.
    • En cas de sancions imposades a persones menors d’edat que no disposin de número de compte bancari, la persona representant pot sol·licitar la devolució informant al formulari de les dades identificatives de la persona menor d’edat sancionada i adjuntant el document que acrediti la seva representació.
    • Els ingressos obtinguts per les sancions imposades pels incompliments esmentats es declaren indeguts i, a banda de procedir a la devolució, s’haurà d’afegir a l’import corresponent l’interès legal dels diners meritat entre la data del pagament efectiu de la sanció i la data en què es proposi el pagament de la devolució de la sanció.
   2. Arxivar els procediments administratius sancionadors tramitats per les infraccions esmentades en l’apartat 1 d’aquesta Resolució, en els quals no hagi recaigut resolució sancionadora.
   3. Estimar els recursos administratius pendents de resolució interposats contra les resolucions sancionadores imposades per les infraccions esmentades en l’apartat 1 d’aquesta Resolució, només quant a la pretensió de deixar sense efecte la sanció imposada i arxivar els expedients administratius corresponents.

   Tindràs molt per molt poc